Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door :

PantaRheis, nieuwe energie voor wendbaarheid
Eigenaar: Paula Pontier (06-11065542)
Burg.Sweensplein 26
5121 EM Rijen
info@pantarheis.nl
KVK nr: 17218606

Persoonsgegevens

PantaRheis verkrijgt persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en whatsapp. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

PantaRheis verwerkt de volgende categorieën gegevens:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Rekeningnummer
 • Inhoud van de communicatie
 • Organisatienaam
 • Namen van opdrachtgevers
 • Projectnummer, projectstatus
 • Omschrijving probleem, leerdoelen en plan van aanpak in offertes
 • Gespreksverslagen met data

PantaRheis verwerkt deze persoonsgegevens voor deze doeleinden:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Facturering
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Marketing
 • Het voeren van geschillen
 • Het uitvoeren van het beheer van de website.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat PantaRheis hier gerechtvaardigde belangen bij heeft:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • De verbetering van haar diensten.
 • De bescherming van haar financiële belangen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan PantaRheis persoonsgegevens uitwisselen, dit om gebruik te kunnen maken van diensten van derden zoals IT-leveranciers van onze website en systemen. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Pontier&vanMoorst aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dit zal niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER?
Uw gegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit landen van de Europeesche Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in de VS. In alle gevallen zullen wij er voor zorgen dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op gebied van privacybescherming en beveiliging. Zo zijn ze aangesloten bij de EU-US privacy shield of hebben wij contractueel afspraken gemaakt over een juiste bescherming van privacy (verwerkingsovereenkomst).
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Instagram, Twitter of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn EU-VS Privacy Shield gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
Hoelang bewaren wij uw gegevens
PantaRheid zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat PantaRheis zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale bewaarplicht. Wij houden de bewaartermijn aan van maximaal 15 jaar.
Beveiligen persoonsgegevens
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende maatregelen genomen zoals een SSL certificaat beveiliging op de website.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u ook onze cookieverklaring raadplegen.
Uw rechten
U heeft het recht om PantaRheis een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Binnen 1 maand ontvangt u een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

PantaRheis,
Paula Pontier
Burg.Sweensplein 26
5121 EM Rijen
info@pantarheis.nl

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018
PantaRheis kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.