Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:
PantaRheis, nieuwe energie voor wendbaarheid

Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, in casu PantaRheis
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, in casu PantaRheis
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tot advies, coaching en training.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en PantaRheis , gevestigd te Rijen over trainingen, advies en coaching en andere vormen van ondersteuning, hierna te noemen opdracht.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als en zover zij schriftelijk tussen PantaRheis en haar opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen PantaRheis en de opdrachtgever komt tot stand wanneer PantaRheis
 2. en de opdrachtgever een opdrachtbevestiging of offerte ondertekenen; ofwel wanneer de opdrachtgever een daartoe bestemd inschrijvings- of aanmeldingsformulier ondertekent; ofwel wanneer PantaRheis een schriftelijke bevestiging stuurt aan de opdrachtgever van een telefonische aanmelding of opdracht.
 3. Alleen het uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht PantaRheis niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

Artikel 3: Annulering door de opdrachtgever

 1. In het geval van online inschrijven als organisatie of particulier geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen.
 2. De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren per aangetekende verzonden brief.
 3. Wanneer een getekende opdrachtbevestiging voor diensten is gemaakt geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
 • Bij annulering vanaf vier weken voor de uitvoeringsdatum is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering vanaf drie weken voor de uitvoeringsdatum is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering vanaf twee weken voor de uitvoeringsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.
 1. Wanneer PantaRheis als gevolg van een annulering door de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd is aan een ingehuurde accommodatie is de opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten te vergoeden.
 2. Indien voor een opdracht medefinanciering plaatsvindt door derden in de vorm van subsidie of wanneer een bijdrage wordt verstrekt, moet de opdrachtgever de gederfde subsidie of bijdrage vergoeden aan PantaRheis.
 3. Als de opdrachtgever na aanvang van de opdracht de deelname beëindigd of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht tot enige terugbetaling.
 4. De opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de activiteit laten deelnemen. Dit moet dan wel voor aanvangsdatum van de activiteit aan PantaRheis worden mede gedeeld. Vervanging na aanvang van de activiteit is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van PantaRheis op grond van artikel 4.

Artikel 4: Annulering door PantaRheis
PantaRheis heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren of deelname van een opdrachtgever ofwel door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van reeds betaalde gelden, exclusief reeds verrichte voorbereidingen.

Artikel 5: Overmacht
PantaRheis heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken, wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken (overmacht). Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft PantaRheis
recht op compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 3 van deze leveringsvoorwaarden.
In geval van ziekte of calamiteiten wordt in onderling overleg een passende oplossing gezocht.

Artikel 6: Wijziging van de opdracht
Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die afbreuk doen aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming, wordt hierover tussen de opdrachtgever en PantaRheis tijdig overleg gepleegd, zodat de afspraken aan de gewijzigde situatie kunnen worden aangepast.

Artikel 7: Het betrekken van derden bij de opdracht
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door PantaRheis geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 8: Documentatie van de opdracht
PantaRheis documenteert op de door haar gekozen wijze de door haar uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. PantaRheis waakt ervoor dat ervan de archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt. Zie ook de privacyverklaring op de website: https://www.pantarheis.nl/meer/privacyverklaring/

Artikel 9: Vertrouwelijkheid
PantaRheis zal ten aanzien van het gebruik van de haar in opdracht verstrekte of ter kennisgenomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijk karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt wordt als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal PantaRheis ervoor zorgdragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de opdrachtgever, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven als het gebruik daarvan tijdig kenbaar is gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.
PantaRheis zorgt voor een getekende geheimhoudingsverklaring indien zij derden inhuren voor activiteiten van PantaRheis.

Artikel 10: Opdrachtevaluatie
De uitvoering van de opdrachten is structureel onderworpen aan opdrachtevaluaties.

Artikel 11: In dienst nemen van wederzijds personeel
Partijen zullen niet tijdens de duur van de opdrachtuitvoering personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg.

Artikel 12: Prijzen

 1. Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt een prijs afgesproken, die in de schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd.
 2. De overeenkomst vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen.
 3. Reis- en verblijfskosten alsmede verplichte literatuur zijn in de prijs niet inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Tenzij anders wordt overeengekomen moeten accommodatiekosten rechtstreeks door de opdrachtgever worden voldaan.

Artikel 13: Incasso

 1. In geval van particuliere (online) inschrijving is er een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen en dient de factuur voor aanvang van de training betaald te zijn. Betaling van de factuur is voorwaarde voor deelname aan de training.
 2. De opdrachtgever moet de overeengekomen prijs voldoen conform de in de opdrachtbevestiging of op het inschrijfformulier vermelde betalingsregeling, doch uiterlijk 14 dagen na facturering op de door PantaRheis aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Bij niet, of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zodra hij in gebreke is gebleken. Dat wil zeggen vanaf 30 dagen na factuurdatum.
 4. De opdrachtgever moet betalen in de overeengekomen valuta, zonder aftrek en zonder opschortingen wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van PantaRheis, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding aan opdrachtgever ter zaken.
 5. Als de opdrachtgever niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet (onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 4) heeft PantaRheis het recht deelname van de opdrachtgever, ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, aan de training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten.
 6. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling, staat het PantaRheis vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen dan ten laste van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn steeds begrepen de kosten van incassobureaus, als mede de kosten van het loon van in te schakelen deurwaarders en advocaten, ook als deze kosten de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal bij niet tijdige betaling een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn groot 10% van de verschuldigde gelden.

Artikel 14: Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door PantaRheis uitgegeven folders, informatie- en trainingsmateriaal berust bij PantaRheis, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PantaRheis mag de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van PantaRheis berust uitsluitend bij PantaRheis.
 3. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van PantaRheis tenzij anders wordt overeengekomen. Openbaring kan dan ook alleen geschieden na verkregen toestemming van PantaRheis. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. PantaRheis is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van:
  a. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer zoals ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet- handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
  b. Handelingen en invloeden van het niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
  c. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisatie en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.
 2. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
 3. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld is PantaRheis niet gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van de opdrachtgever als bij derden. Opdrachtgever vrijwaart PantaRheis terzake van eventuele vorderingen van derden.

Artikel 16: Resultaat
PantaRheis zal zich bij de uitvoering van een opdracht met de ter beschikking staande kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inspannen om met de uitvoering van een opdracht het beoogde resultaat te bereiken. PantaRheis aanvaardt alleen opdrachten waarvoor zij zich gekwalificeerd acht. Desalniettemin kan PantaRheis geen garanties geven met betrekking tot het resultaat.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit de tussen PantaRheis en opdrachtgever gesloten overeenkomst.
 2. Geschillen, die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van PantaRheis.

Artikel 18: Annulerings- en Leveringsvoorwaarden

Annulering van diensten
Wanneer een reservering voor diensten is gemaakt geldt voor annulering van die reservering het navolgende.

 • Bij annulering vanaf vier weken voor de ingangsdatum is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering vanaf drie weken voor de ingangsdatum is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering vanaf twee weken voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.

Leveringsvoorwaarden:

 • Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum
 • De opdracht is geldig bij ondertekening en retournering van een kopie van deze overeenkomst